Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

KLAUZULA

INFORMACYJNA

W ZAKRESIE PRZETWARZANIA

PRZEZ PRZEDSZKOLE DANYCH OSOBOWYCH

 

Informujemy, że w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

1. Administratorem przetwarzanych przez przedszkole danych osobowych jest Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Publiczne Przedszkole Integracyjne w Dębicy, ul. Krakowska 15, 39-200 Dębica. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e- mail: ochronka@siostry.net lub telefonując pod numer: 14 670 36 82

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować pisząc na adres iod_dzielo@bdnp.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z : ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. w tym: na podstawie udzielonej zgody, podjęcia działań na żądanie danej osoby, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora.

3. Okres przechowywania danych uzależniony jest od rodzaju i celu przekazanych danych przy zachowaniu zasady minimalizmu.

4. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych oraz realizacji innych praw przyznanych przez prawo.

5. Osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Stawki 2, 00-193 Warszawa

6. Szczegółowych informacji w zakresie przetwarzania danych udziela Dyrektor Ochronki.

 

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.