Recenzja

Recenzja

 

s. Maria Opiela, s. Małgorzata Kaput, s. Edyta Piekarz, s. Agnieszka Kornobis, s. Zofia Zymróz, s. Stanisława Chudzik, Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP, Dębica 2015. Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego jest realizowany w Polsce i za granicą (Boliwia) w przedszkolach publicznych i niepublicznych od sześciu lat. W każdym roku realizacji poddawany był weryfikacji w zakresie wszystkich obszarów edukacyjnych. Badania ankietowe przeprowadzane wśród rodziców i nauczycieli wykazały, że program ten spełnia oczekiwania każdej z grup społecznych i gwarantuje wysoki poziom pracy wychowawczo – dydaktycznej. Natomiast wnioski po przeprowadzonej ewaluacji wykazały, że respektuje on potrzeby każdego dziecka w tym dzieci o specjalnych problemach edukacyjnych. Mimo tak pozytywnych opinii Autorki zdecydowały się na uaktualnienie treści programowych jak również dostosowanie ich do wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian prawnych. Publikację poszerzono o:
– propozycję programu pracy z rodziną celem uściślenia współpracy z rodzicami w wyniku wzajemnej wymiany doświadczeń;
– wprowadzenie dziecka w świat języka nowożytnego;
– przykładowy plan miesięczny;
– arkusz obserwacji i diagnozy;
– procedurę ewaluacji oraz wnioski wypływające z niej, a dotyczące poszczególnych obszarów wychowawczo-dydaktycznych. Wzbogacono również bibliografię o nowe, aktualne pozycje z różnych dziedzin nauki.

 

Program jest napisany klarownym, komunikatywnym językiem, przystosowanym do możliwości szerokiego i równocześnie zróżnicowanego grona potencjalnych czytelników i dlatego może być realizowany zarówno przez nauczycieli z długim stażem pracy, jak i nauczycieli rozpoczynających swoją drogę pedagogiczną. Imponujące jest to, że przez sześć lat realizowania programu, sprawdzano jego skuteczność podczas prowadzenia badań pilotażowych. Dlatego drugie wydanie tej publikacji jest wzbogacone o najnowsze badania z zakresu pedagogiki i psychologii, a także o własne bogate doświadczenia zawodowe. Niewątpliwą zaletą tego Programu są wskazówki metodyczne, które szczególnie nauczycielom o krótkim stażu pracy pomogą połączyć teorię zdobytą na studiach z praktycznymi rozwiązaniami. Treściami programowymi Autorki objęły różne sfery rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku przedszkolnym. Położyły silny nacisk na rozwój intelektualny, ale nie pominęły innych sfer osobowości, w tym również rozwoju fizyczno-zdrowotnego, estetycznego, wolicjonalnego itp. To całościowe traktowanie omawianej problematyki wraz z dominacją wychowania zasługuje na szczególne podkreślenie. Autorki Programu zaproponowały arkusz diagnostyczny oceniający stan gotowości szkolnej dziecka na początku roku poprzedzającego termin rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole. Jest on opracowany poprawnie merytorycznie i umożliwia nanoszenie na bieżąco uwag na temat postępów dziecka i zauważonych trudności. Propozycja arkusza obserwacji dla dzieci 3 i 4-letnich umożliwia odnotowywanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci – również nie budzi zastrzeżeń. Na uwagę zasługuje fakt zawarcia w arkuszu obserwacji 3-latka takich problemów jak: adaptacja, umiejętności społeczne w tym funkcjonowanie z zabawie, samoobsługa i samodzielność. Poszerzenie zakresu obserwacji w 4-latkach pozwala na wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci we wszystkich obszarach edukacyjnych i powiązane jest z realizacją podstawy programowej. Uważam, że zaprezentowane propozycje arkuszy obserwacji i diagnozy porządkują dotychczasową wiedzę budzącą do chwili obecnej wiele kontrowersji i dyskusji. Recenzowany Program stanowi dobry przykład integrowania treści merytorycznych z treściami wychowawczymi, a ich realizacja pozwala spojrzeć indywidualnie na każde dziecko, odkryć jego predyspozycje, uzdolnienia, zainteresowania, a także dostrzec trudności i problemy, z którymi sobie nie radzi. Podsumowując – zaproponowany Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego spełnia warunki ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i może być dopuszczony do użytku w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Jest on poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym, a także dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których go przeznaczono. Zawiera:
– Opis sposobów realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej. Ponieważ Program przeznaczony jest dla przedszkoli katolickich, dlatego rozszerzono go o treści wychowawczo-dydaktyczne związane z budowaniem chrześcijańskiego systemu wartości.
– Szczegółowe cele kształcenia i wychowania oraz sposoby ich osiągania.
– Metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Ponadto proponuje arkusze obserwacji dla młodszych przedszkolaków.

recenzja_podpis