Kadra

W Ochronce Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP

Publicznym Przedszkolu Integracyjnym

pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

 

Nauczyciele i specjaliści posiadają kwalifikacje w zakresie:

 • pedagogiki przedszkolnej
 • edukacji przedszkolnej z terapią pedagogiczną
 • pedagogiki wczesnoszkolnej
 • pedagogiki przedszkolnej z rytmiką
 • zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • pedagogiki wieku dziecięcego
 • pedagogiki ogólnej i psychoprofilaktyki
 • psychopedagogiki specjalnej
 • edukacji i rewalidacji osób z autyzmem z zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • rewalidacji z terapią pedagogiczną
 • edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • wczesnego wspomagania rozwoju oraz edukacji dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera
 • kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • logopedii przedszkolnej i szkolnej
 • neurologopedii
 • fizjoterapii
 • integracji sensorycznej
 • wychowania fizycznego
 • filologii angielskiej
 • rytmiki i tańca